Vyřízení stavebního povolení

Stavební povolení

Vyřízení stavebního povolení

Vodní díla

Přípojky

Dopravní stavby

Hlavní řády

Parcelace pozemků

Požárně bezpečnostní správa

Průkaz energetické náročnosti

Radonový průzkum

Hydrogeologický průzkum

Hluková studie

Drobné stavby kolem rodinného domu lze stavět, aniž by vznikla povinnost stavbu hlásit stavebnímu úřadu.

Ohlášení není nutné u například těchto stavebních prací:

  • výměna oken v bytě nebo domě,
  • výměna střešní krytiny za obdobný typ

Ohlášení stavby postačí u staveb:

  • Stavby pro bydlení a pro rekreaci do 150 m² zastavěné plochy, s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím.
  • Změny staveb, kdy se nepřekročí parametry z předchozího bodu (přístavby, nástavby rodinného domku)
  • Stavební úpravy pro změny v užívání části stavby, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se její vzhled a nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí. Například stavební úpravy bytu bez zasahování do nosných stěn.
  • Opěrné zdi do výšky 1 m, které hraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi a s veřejným prostranstvím.

Stavební povolení je nutné pro:

  • Stavby a stavební úpravy, kde nestačí ohlášení, například novostavby se zastavěnou plochou větší než 150 m².
  • Případy kdy se zasahuje do nosných konstrukcí domu. Například byt, ve kterém se bourají nosné zdi.
Vše podrobně definuje zákon č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).