Vodní díla

Stavební povolení

Vyřízení stavebního povolení

Vodní díla

Přípojky

Dopravní stavby

Hlavní řády

Parcelace pozemků

Požárně bezpečnostní správa

Průkaz energetické náročnosti

Radonový průzkum

Hydrogeologický průzkum

Hluková studie

Stavební povolení je nutné získat i pro vodní díla. To jsou stavby, které slouží ke vzdouvání a zadržování vod, umělému usměrňování odtokového režimu povrchových vod, k ochraně a užívání vod, k nakládání s vodami, k ochraně před škodlivými účinky vod, k úpravě vodních poměrů nebo k jiným účelům, a to zejména:

 • přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže,
 • stavby jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků,
 • stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody, kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, jakož i stavby k čištění vod před jejich vypouštěním do kanalizací,
 • stavby na ochranu před povodněmi,
 • stavby k vodohospodářským melioracím, zavlažování a odvodňovaacute;ní pozemků,
 • stavby, které se k plavebním účelům zřizují v korytech vodních toků nebo na jejich březích,
 • stavby k využití vodní energie a energetického potenciálu,
 • stavby odkališť,
 • stavby sloužící k pozorování stavu povrchových nebo podzemních vod,
 • studny,
 • stavby k hrazení bystřin a strží (pokud zákon 289/1995 Sb., nestanoví jinak),
 • jiné stavby potřebné k nakládání s vodami povolovanému podle §8 vodního zákona.

Za vodní díla se nepovažují jednoduchá zařízení mimo koryta vodních toků na jednotlivých pozemcích a stavbách k zachycení vody a k ochraně jednotlivých pozemků a staveb proti škodlivým účinkům povrchových nebo podzemních vod, jakož i jednoduchá zařízení mimo koryta vodních toků k akumulaci odpadních vod (žumpy) a vodovodní a kanalizační přípojky. Za vodní díla se také nepovažují průzkumné hydrogeologické vrty a další zařízení realizovaná v rámci geologických prací.