Radonový průzkum

Stavební povolení

Vyřízení stavebního povolení

Vodní díla

Přípojky

Dopravní stavby

Hlavní řády

Parcelace pozemků

Požárně bezpečnostní správa

Průkaz energetické náročnosti

Radonový průzkum

Hydrogeologický průzkum

Hluková studie

Radon je vlastně všudypřítomný, uniká z hornin a zemin (prostředí s vyšší hustotou) do ovzduší (prostředí s nižší hustotou). Je bez barvy, chuti a zápachu a proto ho nelze odhalit jinak, než odborným měřením a stanovením radonového indexu pozemku.

Měření radonu u nás smějí provádět pouze společnosti potřebným povolením Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Vše se řídí atomovým zákonem č. 18/1997 Sb., který byl rozšířen vyhláškou č. 307/2002 Sb. Ta stanovuje únosnou mez zamoření objektu radonem a jeho rozpadovými prvky. Přípustná hodnota je pro stávající zástavbu stanovena na 400 Bq/m3 a pro novou plánovanou výstavbu je pak poloviční, tedy 200 Bq/m3. 1 Bq (becquerel) je jednotkou vyjadřující objemovou aktivitu radonu. 1Bq/m3 vyjadřuje jeden radioaktivní rozpad za jednu sekundu v 1 m3 radioaktivní látky.