Přípojky

Stavební povolení

Vyřízení stavebního povolení

Vodní díla

Přípojky

Dopravní stavby

Hlavní řády

Parcelace pozemků

Požárně bezpečnostní správa

Průkaz energetické náročnosti

Radonový průzkum

Hydrogeologický průzkum

Hluková studie

Velmi častým problémem je, co vlastně vodovod  nebo vodovodní přípojka či kanalizace a kanalizační přípojka je. Základní vymezení je obsaženo v zákoně č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích:

Vodovod: soubor staveb zahrnující vodovodní řady, vodárenské objekty (vodojem, stavby pro jímání), je vodním dílem a podléhá režimu schvalování příslušného vodoprávního úřadu

Kanalizace: soubor staveb zahrnující kanalizační stoky, kanalizační objekty (ČOV), je vodním dílem a podléhá režimu schvalování příslušného vodoprávního úřadu

Vodovodní přípojka: úsek potrubí od odbočení z vodovodního řadu k objektu, není vodním dílem a podléhá režimu schvalování příslušného stavebního úřadu 

Kanalizační přípojka: úsek potrubí od vyústění z objektu k napojení do stokové sítě, není vodním dílem a podléhá režimu schvalování příslušného stavebního úřadu