Hydrogeologický průzkum

Stavební povolení

Vyřízení stavebního povolení

Vodní díla

Přípojky

Dopravní stavby

Hlavní řády

Parcelace pozemků

Požárně bezpečnostní správa

Průkaz energetické náročnosti

Radonový průzkum

Hydrogeologický průzkum

Hluková studie

Hydrogeologický průzkum zjišťuje informace o složení vrstev pozemku, umožňuje budoucí zasakování dešťových vod na pozemku. Buď z  ČOV nebo dešťové kanalizace. Dle legislativy je potřeba prioritně zasakovat na svém pozemku.

Hydrogeologický průzkum zahrnuje průzkumné a realizační práce, projekty, hydrogeologické posudky a vyhodnocení v nejrůznějších oblastech životního prostředí souvisejících s podzemní vodou.

Jedná se zejména o vyhledání zdroje podzemní vody pro studny, hydrogeologický průzkum znečištění lokality (staré ekologické zátěže, černé skládky, brownfields), hydrogeologický průzkum veřejných pohřebišť, monitorovací systémy hladiny podzemní vody, hydrogeologický a vsakovací průzkum pro realizaci staveb a vhodnost výstavby domovní čistírny odpadních vod (DČOV) a kořenové čistírny odpadních vod (KČOV) na pozemku.

V případě plánované novostavby je vhodné nejdříve vyhledat optimální místo pro studnu a tomu uzpůsobit pozici vlastní stavby. Obráceně to lze velmi složitě.