Dopravní stavby

Stavební povolení

Vyřízení stavebního povolení

Vodní díla

Přípojky

Dopravní stavby

Hlavní řády

Parcelace pozemků

Požárně bezpečnostní správa

Průkaz energetické náročnosti

Radonový průzkum

Hydrogeologický průzkum

Hluková studie

Stavbou dálnice, silnice nebo místní komunikace (dále jen komunikace) se rozumí trvalé nebo dočasné zřízení nové komunikace nebo její změny stavební úpravy spojené s přestavbou zemního tělesa, přestavbou se přitom rozumí rozšíření koruny komunikace, změny nivelety nebo přemístění osy komunikace tak, že nelze zachovat původní vnější půdorysné nebo výškové ohraničení.