Stavební povolení

Stavební povolení

Vyřízení stavebního povolení

Vodní díla

Přípojky

Dopravní stavby

Hlavní řády

Parcelace pozemků

Požárně bezpečnostní správa

Průkaz energetické náročnosti

Radonový průzkum

Hydrogeologický průzkum

Hluková studie

Před stavbou rodinného domu je nutné získat stavební povolení nebo učinit ohlášení stavby.

Ohlášení stavby je zjednodušená verze stavebního povolení, která je určena pro menší stavby nebo drobné změny již stojící stavby. Týká se například rekonstrukce bytového jádra, stavby nového plotu, nových rozvodů elektřiny.

Jednotlivé  stavební úřady mají k rozmanitým druhům staveb různý přístup, je proto vhodné informovat se u příslušného úřadu, kdy je nutné stavební povolení a kdy postačí ohlášení stavby.

K územnímu řízení budete potřebovat - Výsledkem územního řízení je rozhodnutí o umístění stavby

 • Doklady o vlastnictví (aktuální výpis z katastru nemovitostí a snímek z katastrální mapy)
 • Informace z katastru nemovitostí o sousedních parcelách a nemovitostech
 • Projektovou dokumentaci k územnímu řízení (technická zpráva, situace, půdorysy, řez, pohledy)
 • Technickou zprávu požární ochrany, kterou se prokáže, že požárně nebezpečný prostor nezasahuje na sousední pozemky
 • Doklad o radonovém průzkumu zpracovaném oprávněnou organizací
 • Souhlas k odnětí pozemku ze zemědělského fondu (odbor životního prostředí)
 • Vyjádření správců jiných sdělovacích a kabelových vedení
 • Vyjádření správce telekomunikačního vedení
 • Vyjádření odboru životního prostředí a odboru ochrany vod a půdy
 • Vyjádření správce plynovodu
 • Vyjádření správce energetické sítě
 • Vyjádření správce vodovodů a kanalizací
 • Vyjádření příslušného architekta nebo architektonicko-urbanistické komise, pokud je stavebním úřadem vyžadováno
 • Souhlas majitelů pozemků, na jejichž pozemek stavební činností zasahujete (např. přípojkami)
 • Povolení sjezdu z parcely na komunikaci (často je pro toto povolení zapotřebí vyjádření příslušného dopravního inspektorátu)

Ke stavebnímu řízení potřebujete - Výsledkem stavebního řízení je vydání stavebního povolení

 • Doklady o vlastnictví pozemku nebo jiná práva na pozemek (pokud jste je nepředkládali v předchozím stupni)
 • Projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení
 • Vyjádření správců sítí, na jejichž média se napojujete (schválení vyprojektovaných přípojek)
 • Prohlášení stavebního dozoru při realizaci svépomocí o odborné způsobilosti
 • Autorizaci projektanta
 • Živnostenský list stavební firmy, která bude stavbu provádět na klíč