Autorský a stavební dozor

Jako stavební dozor se ve stavebním zákoně označuje kontrola provádění stavebních prací. V běžném jazyce se tak označuje také osoba provozující tuto činnost pro stavebníka, který staví svépomocí.

Stavební dozor zajišťuje, aby stavby probíhala podle projektové dokumentace a v souladu s platnými právními předpisy a normami.  Smyslem této činnosti je zajištění správného a bezpečného provádění prací. Dle stavebního zákona jde vždy o kontrolní, (dozorovou činnost), kterou provádí jednak stavební úřad v průběhu realizace a užívání stavby, jednak fyzická osoba, kterou je povinen pro svou stavbu zajistit stavebník provádějící stavbu svépomocí, pokud sám nesplňuje kvalifikační požadavky stavebního zákona.